Od „ATLAS Wywóz“ po „Upoważniony Podmiot Gospodarczy“

Tutaj zebraliśmy dla Państwa ważne słowa i pojęcia z tematyki celnej. Jeśli mimo to nasuną się Państwu dalsze pytania, czekamy na kontakt z Państwa strony!

Zollas Verzollungen GmbH - Grafik Zoll-ABC (L)

ATLAS Wywóz

W przypadku wartości towaru od 1000.- EUR i/lub od wagi 1000 kg musi zostać sporządzone elektroniczne zgłoszenie wywozu. Mogą Państwo dokonać tego bezpośrednio na granicy.

W przypadku wartości towaru od 3000.- EUR należy 24 godziny przed załadunkiem złożyć we właściwym urzędzie celnym wywozu (urząd celny wewnętrzny) elektroniczny wniosek wywozowy. Dopiero po otrzymaniu zgłoszenia wywozowego w formie pliku PDF towar może zostać załadowany.

ATLAS Przywóz

Oclenie przywozu do UE.

Karnet T.I.R.

Specjalna procedura tranzytowa przez wiele krajów.

e-dec Przywóz

Oclenie przywozu do Szwajcarii.

Numery EORI

7-cyfrowy numer celny służy jako kod identyfikacyjny względnie rejestracyjny, pod którym zarejestrowane są dane adresowe podmiotu i ewentualnie udzielone mu przez administrację celną zezwolenia oraz udostępnione mu połączenia sieciowe (z zachowaniem ochrony danych).

Obowiązek podawania numeru celnego mają podmioty gospodarcze. Są to osoby, które w ramach swojej działalności gospodarczej zajmują się działalnością podlegającą prawu celnemu.

Numer celny należy w zgłoszeniach celnych podawać dla:

  • zgłaszającego i jego przedstawiciela
  • odbiorcy w przypadku przywozu
  • nadawcy/eksportera i podwykonawcy w przypadku wysyłki/wywozu
  • głównego zobowiązanego

Obowiązek podawania numeru celnego obejmuje również podmioty mające swoją siedzibę za granicą.

Pozostałe osoby nie będące podmiotami gospodarczymi (osoby prywatne) nie są zobowiązane do podawania numeru celnego w zgłoszeniach celnych, i to także wtedy, gdy są reprezentowane bezpośrednio przez jakiegoś usługodawcę (np. usługodawcę świadczącego usługi pocztowe i ekspresowe). Jednak obowiązek podawania numeru celnego obejmuje także osoby prywatne w przypadku wywozów wymagających zezwolenia.

Wniosek o nadanie numeru EORI mogą Państwo złożyć na stronach www.zoll.de

NCTS Wywóz

Oclenie wywozu ze Szwajcarii.

Procedury tranzytowe

Procedura T1 stosowana jest dla przesyłek, które przechodzą nieoclone przez jakiś kraj członkowski UE do kraju przeznaczenia i tam zostają oclone. Dotyczy również przesyłek, które importer chce sam oclić w swoim zakładzie lub przez swojego spedytora.

Procedura T2 stosowana jest dla przesyłek z kraju członkowskiego UE przez Szwajcarię do innego kraju członkowskiego (np. z Niemiec do Włoch).

Odprawa czasowa

Dotyczy towarów przeznaczonych do testów, na wystawy, do napraw itd., które są tylko tymczasowo przywożone i wywożone.

Upoważniony Podmiot Gospodarczy (AEO)

Co kryje się za skrótem „AEO“? Skrót AEO oznacza „Authorised Economic Operator“. Ze względu na międzynarodowy charakter certyfikatu to określenie zyskało popularność w przeciwieństwie do niemieckiego skrótu „ZWB“ czyli „Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“.

Kulisy powstania certyfikatu: Postępująca globalizacja oraz zmieniona sytuacja bezpieczeństwa skłoniły Światową Organizację Celną (WCO) do stworzenia przy pomocy „Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade“ (SAFE) obowiązujących na całym świecie warunków ramowych dla nowoczesnego i skutecznego zarządzania ryzykiem w administracjach celnych.

Na płaszczyźnie europejskiej aspekty polityki bezpieczeństwa SAFE zostały wdrożone poprzez dokonanie w kodeksie celnym oraz w rozporządzeniu wykonawczym do kodeksu celnego zmian dotyczących bezpieczeństwa. Wprowadzenie instytucji Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (AEO – Authorised Economic Operator) stanowi istotny element koncepcji bezpieczeństwa UE.

Informacje dotyczące źródeł: To jest wyciąg z ZOLL.de Najczęściej zadawane pytania (FAQ) na temat AEO. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie www.zoll.de